مشارکت های مردمی

حساب بانک ملی موسسه معلولین ندای امید تاکستان

شماره کارت: ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۵۸۲۷۰۸

شماره حساب: ۰۱۱۰۳۳۶۷۰۹۰۰۸

حساب بانک توسعه تعاون موسسه معلولین ندای امیدتاکستان

شماره حساب:۲۵۰۱۱۱۱۲۷۶۷۷۹۹۱logos about