تشکیل کمیسیون معلولین و جانبازان در نظام مهندسی استان و تاکستان

?برگزاری  جلسه فضا سازی ساختمانها و فضاهای شهری برای معلولین درسازمان نظام مهندسى استان قزوین باحضوراعضاموسسه معلولین نداى امید شهرستان تاکستان ?نداى امید? جلسه مناسب سازی ساختمان ها وفضای شهری برای معلولین با حضور اعضاموسسه معلولین ?ندای امید? شهرستان تاکستان در  محل ساختمان نظام مهندسی قزوین. ? تشکیل کمیسیون معلولین و جانبازان در نظام مهندسی […]

دیداراعضای موسسه معلولین?ندای امید?با مسئولین ورزشی جهت مساعدت

دیداراعضای موسسه معلولین?ندای امید?باآقایان کامران رحمانی رئیس اداره ورزش وجوانان وعلیرضارمضانی جهت تخصیص سانس استخر،بانهایت تشکرازهردو بزرگواروکادراداری اداره ۱۳۹۵/۰۸/۱۳ ?ندای امید?